സപ്ലൈകോ ഓൺലൈനിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും

കൊച്ചി: സപ്ലൈകോ കൊച്ചിയിൽ ഓൺലൈനിൽ അവശ്യ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ വിതരഞം ചെയ്യുമെന്ന് സിഎംഡി പി.എം അലി അസ്ഗർ പാഷ അറിയിച്ചു.
സൊമോറ്റോയുമായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനുള്ള കരാറായിട്ടുള്ളത്. പ്രാരംഭ നടപടി എന്ന നിലയിൽഗാന്ധി നഗറിലെ സപ്ലൈകോ ആസ്ഥാനത്തിന് എട്ടുകിലോ മീറ്റർ പരിധിയിലാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 17 ഇടങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ആരംഭിക്കും. ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്താൽ 40,50 മിനിറ്റിനകം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ ലഭിക്കും. ഇ-പെയ്മെൻ്റാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും സി എംഡി അറിയിച്ചു.